Privacy-verklaring

Introductie

Het huidige geldsysteem veroorzaakt armoede en milieuproblemen. Daarom ontwikkelt stichting STRO alternatieve vormen van geld. Dat gebeurt met steun van onze donateurs. Daartoe verzamelt en verwerkt STRO data van mensen die een donatie doen aan STRO, een (boek)bestelling bij ons gedaan hebben of op andere wijze interesse hebben getoond in het werk van STRO.
Al in de jaren 90 publiceerde STRO een boekje over de gevaren van het aantasten van de privacy. De ontwikkelingen rond de verzameling van big data profielen is er sindsdien niet beter op geworden. STRO zal dus zeker geen data verkopen aan derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen en verwerken van particulieren die een donatie aan STRO en / of een (boek)bestelling hebben gedaan of op andere wijze interesse hebben getoond in STRO:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Bedrag en datum van gedane donaties

STRO voert diverse circulair geld projecten uit, zoals  United Economy en de Utrechtse Euro. Hiervoor hebben wij een​ aparte privacyverklaring opgesteld.

STRO Website

De enige cookies die gebruikt worden op de STRO website zijn die van Google Analytics. We hebben Google Analytics ingesteld op de manier die uw privacy het beste beschermt. Dat betekent dat we alle opties voor “data delen” hebben uitgezet en dat uw IP-adres verborgen blijft voor Google. Daardoor is deze analyse niet te herleiden tot individuele website bezoekers.

Hoe lang bewaren wij uw data

We hanteren de volgende termijnen om data te bewaren:

  • Donateurs: 7 jaar na de laatste donatie.
  • Mensen die een boek of ander product bij STRO besteld hebben: maximaal 3 maanden.
  • Mensen die zich hebben opgegeven voor een digitale nieuwsbrief: tot dat iemand zich afmeldt voor de nieuwsbrief.
  • Mensen die zich hebben opgegeven voor de papieren nieuwsbrief maar geen donateur zijn: maximaal 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

STRO verkoopt uw gegevens uiteraard niet aan derden. STRO zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden als we daar door de wetgever toe gedwongen worden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld voor het drukken en versturen van onze papieren nieuwsbrief), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
STRO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door STRO en heeft u het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@socialtrade.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een scan van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
STRO wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

STRO slaat uw gegevens op een beveiligd server en database op.
Slechts een beperkt aantal medewerkers van STRO hebben toegang tot (een deel van) uw data. Iedereen met deze toegang heeft een verklaring ondertekend tot geheimhouding en zorgvuldige omgang van deze data.
Heeft u toch het idee dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.

STRO en Functionaris Gegevensbescherming

Stichting STRO, gevestigd aan de Oudegracht 42, 3511AR Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jaap Vink is de Functionaris Gegevensbescherming van STRO.
Hij is te bereiken via info@socialtrade.nl of 030-2314314.